1.
Kudybyn I, Nesteruk I, Pereverzyev S, Redaelli A, Shepetyuk B, Chertov О. Optimal Body Masses for Different Olympic Sports. Innov Biosyst Bioeng [Internet]. 2018Oct.2 [cited 2024Jul.21];2(3):183-95. Available from: http://ibb.kpi.ua/article/view/143457