Kudybyn, I., I. Nesteruk, S. Pereverzyev, A. Redaelli, B. Shepetyuk, and Chertov О. “Optimal Body Masses for Different Olympic Sports”. Innovative Biosystems and Bioengineering, vol. 2, no. 3, Oct. 2018, pp. 183-95, doi:10.20535/ibb.2018.2.3.143457.