[1]
I. Kudybyn, I. Nesteruk, S. Pereverzyev, A. Redaelli, B. Shepetyuk, and Chertov О., “Optimal Body Masses for Different Olympic Sports”, Innov Biosyst Bioeng, vol. 2, no. 3, pp. 183–195, Oct. 2018.