[1]
V. Shvets, O. Karpenko, I. Karpenko, V. Novikov, and V. Lubenets, “Antimicrobial Action of Compositions Based on Thiosulfonates and Biosurfactants on Phytopathogens”, Innov Biosyst Bioeng, vol. 1, no. 1, pp. 43–48, Dec. 2017.