Kudybyn, I., Nesteruk, I., Pereverzyev, S., Redaelli, A., Shepetyuk, B. and Chertov О. (2018) “Optimal Body Masses for Different Olympic Sports”, Innovative Biosystems and Bioengineering, 2(3), pp. 183–195. doi: 10.20535/ibb.2018.2.3.143457.