Klestova, Zinaida, Alla Yuschenko, Oksana Blotska, Volodymyr Maslov, Yurii Ushenin, Glib Dorozinsky, Serhii Kravchenko, and Hanna Dorozinska. 2019. “Experimental and Theoretical Substantiation of the Express Method Development for Detection of Enteroviruses in Water by Surface Plasmon Resonance Method”. Innovative Biosystems and Bioengineering 3 (1):52-60. https://doi.org/10.20535/ibb.2019.3.1.163106.