KLESTOVA, Z.; YUSCHENKO, A.; BLOTSKA, O.; MASLOV, V.; USHENIN, Y.; DOROZINSKY, G.; KRAVCHENKO, S.; DOROZINSKA, H. Experimental and Theoretical Substantiation of the Express Method Development for Detection of Enteroviruses in Water by Surface Plasmon Resonance Method. Innovative Biosystems and Bioengineering, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 52–60, 2019. DOI: 10.20535/ibb.2019.3.1.163106. Disponível em: http://ibb.kpi.ua/article/view/163106. Acesso em: 28 may. 2024.