KUDYBYN, I.; NESTERUK, I.; PEREVERZYEV, S.; REDAELLI, A.; SHEPETYUK, B.; Chertov О. Optimal Body Masses for Different Olympic Sports. Innovative Biosystems and Bioengineering, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 183–195, 2018. DOI: 10.20535/ibb.2018.2.3.143457. Disponível em: http://ibb.kpi.ua/article/view/143457. Acesso em: 21 jul. 2024.