Voronchuk , N., Bovsunovska, K., Davydko, A., Lynnyk, M., Мatviichuck O., Pavlov , A., & Nastenko, I. (2021). Segmentation of Tuberculosis Lungs on Computer Tomography Images. Innovative Biosystems and Bioengineering, 5(2), 117–124. https://doi.org/10.20535/ibb.2021.5.2.233051