Klestova, Z., Yuschenko, A., Blotska, O., Maslov, V., Ushenin, Y., Dorozinsky, G., Kravchenko, S., & Dorozinska, H. (2019). Experimental and Theoretical Substantiation of the Express Method Development for Detection of Enteroviruses in Water by Surface Plasmon Resonance Method. Innovative Biosystems and Bioengineering, 3(1), 52–60. https://doi.org/10.20535/ibb.2019.3.1.163106