Kudybyn, I., Nesteruk, I., Pereverzyev, S., Redaelli, A., Shepetyuk, B., & Chertov О. (2018). Optimal Body Masses for Different Olympic Sports. Innovative Biosystems and Bioengineering, 2(3), 183–195. https://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.3.143457