Shvets, V., Karpenko, O., Karpenko, I., Novikov, V., & Lubenets, V. (2017). Antimicrobial Action of Compositions Based on Thiosulfonates and Biosurfactants on Phytopathogens. Innovative Biosystems and Bioengineering, 1(1), 43–48. https://doi.org/10.20535/ibb.2017.1.1.112895