(1)
Voronchuk , N.; Bovsunovska, K.; Davydko, A.; Lynnyk, M.; đťatviichuck O.; Pavlov , A.; Nastenko, I. Segmentation of Tuberculosis Lungs on Computer Tomography Images. Innov Biosyst Bioeng 2021, 5, 117-124.