(1)
Klestova, Z.; Yuschenko, A.; Blotska, O.; Maslov, V.; Ushenin, Y.; Dorozinsky, G.; Kravchenko, S.; Dorozinska, H. Experimental and Theoretical Substantiation of the Express Method Development for Detection of Enteroviruses in Water by Surface Plasmon Resonance Method. Innov Biosyst Bioeng 2019, 3, 52-60.