(1)
Kudybyn, I.; Nesteruk, I.; Pereverzyev, S.; Redaelli, A.; Shepetyuk, B.; Chertov О. Optimal Body Masses for Different Olympic Sports. Innov Biosyst Bioeng 2018, 2, 183-195.