(1)
Nikolov, N.; Makeyev, S.; Korostynska, O.; Novikova, T.; Kriukova, Y. Gaussian Filter for Brain SPECT Imaging. Innov Biosyst Bioeng 2022, 6, 4-15.