(1)
Shvets, V.; Karpenko, O.; Karpenko, I.; Novikov, V.; Lubenets, V. Antimicrobial Action of Compositions Based on Thiosulfonates and Biosurfactants on Phytopathogens. Innov Biosyst Bioeng 2017, 1, 43-48.