[1]
Klestova, Z., Yuschenko, A., Blotska, O., Maslov, V., Ushenin, Y., Dorozinsky, G., Kravchenko, S. and Dorozinska, H. 2019. Experimental and Theoretical Substantiation of the Express Method Development for Detection of Enteroviruses in Water by Surface Plasmon Resonance Method. Innovative Biosystems and Bioengineering. 3, 1 (Apr. 2019), 52–60. DOI:https://doi.org/10.20535/ibb.2019.3.1.163106.