[1]
Kudybyn, I., Nesteruk, I., Pereverzyev, S., Redaelli, A., Shepetyuk, B. and Chertov О. 2018. Optimal Body Masses for Different Olympic Sports. Innovative Biosystems and Bioengineering. 2, 3 (Oct. 2018), 183–195. DOI:https://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.3.143457.